Elszállított gépjárművek

IPN-275

2024.07.19 10:23
Debrecen, Vasöntő utca 2. szám melletti közterületről

RVP-751

2024.07.19.11:07
Debrecen, Vasöntő u. 2. szám melletti közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Közterület hasznosítási eljárás


A közterületet a Rendeletben meghatározott esetekben csak használati díj megfizetése ellenében, a közterület-hasznosító szervvel megkötött szerződés és a Rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet használatba venni.

A közterület használat módjait és céljait a Rendelet 5.§-a tartalmazza.

Közterület használathoz szerződési ajánlatot szükséges a Debreceni Közterület Felügyeletre benyújtani a tervezett igénybevétel előtt, legalább 30 nappal.

A szerződési ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • a közterület-használó nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, irányítószámát, adószámát, elérhetőségét (telefonszám);
 • a közterület használatának célját, módját, tervezett időtartamát;
 • a közterület használatára helyének, mértékének pontos meghatározását;
 • hirdető berendezés, közterületi hirdetmény méretarányos rajzát, színezéssel, feliratozással;
 • az árusító pavilon, vendéglátó terasz, pult, asztal, állvány, sátor látványtervét és a közterületen gyakorolni kívánt tevékenység rövid leírását;
 • út, járda, zöldterületi sétány, zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállításra vonatkozó megrendelés egy eredeti példányát, vagy a közterület-használó nyilatkozatát arról, hogy a helyreállítást konkrét időpontra önerőből, kellő szakértelemmel el fogja végezni;
 • rendezvény, árusítás, vásár, mutatványos tevékenység, stb. esetében a terület folyamatos takarítására vonatkozó megrendelés egy eredeti példányát, vagy a közterület-használó nyilatkozatát arról, hogy a közterület tisztántartásáról miként gondoskodik.

A Rendelet 3. melléklete alapján a szerződési ajánlathoz 3 példányban mellékelni kell:
 • a használatot feltüntető tervet (helyszínrajzot M=1:1000, helyrajzi számot, vázlatot, szükség esetén műszaki leírást);
 • cég esetén aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatot;
 • szükség esetén, ha az használat közlekedési célú területet érint, úgy mellékelni kell a forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét;
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát.
Mutatványos tevékenység esetén csatolni kell a technológiai vizsgálatára jogszabályokban
előírt legutolsó szakvéleményt is.

Egyes használati célokra vonatkozó külön rendelkezések
 • a vendéglátó üzlet teraszára vonatkozó használat esetén a szerződési ajánlathoz a fent meghatározottakon túl - 1 eredeti példányban mellékelni kell a helyszínrajzot, a dokumentáció részét képező alaprajzot, műszaki leírást, valamint a környezetbe illesztett színes látványtervet és az Önkormányzat Főépítészének írásbeli állásfoglalását is.
 • a reklám közzététele, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése céljából történő közterület- használat esetén a szerződési ajánlathoz mellékelni kell a polgármester bejelentési eljárásban hozott végleges döntését is.
 • minden esetben, amikor a közterület-hasznosítási eljárást a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti bejelentési eljárás előzte meg, a szerződési ajánlathoz mellékelni kell a polgármester bejelentési eljárásban hozott végleges döntését is.
Debrecen város természetvédelmi területén történő közterület használathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokon eljáró természetvédelmi hatóság által kiadott természetvédelmi engedély szükséges.
A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket.
A természetvédelmi engedély kiadására irányuló kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoportjánál (4026 Debrecen Kálvin tér 11) kell előterjeszteni.

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján: A közterület-hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg, ha
 • a tervezett használat nem zavarja, vagy akadályozza a közterület alapvető rendeltetés céljára való használatát,
 • a közterület-használó
  • a 3. § (3) bekezdésében előírt követelményeket teljesíti,
  • a közterület-használati díjat megfizette, továbbá a hasznosító szervvel szemben korábbi közterület használatból eredő díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn,
  • természetvédelmi terület esetében végleges természetvédelmi engedéllyel rendelkezik,
  • műemlékké nyilvánított épület esetében örökségvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik,
 • a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és - amennyiben szükséges -  a közútkezelői hozzájárulás és a közterület tisztántartásáról és a zöldterület védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához adott hozzájárulás, valamint – amennyiben a tevékenység gyakorlásához a településkép védelméről szóló rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása szükséges – a polgármester bejelentési eljárásban hozott végleges döntése, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása rendelkezésre áll,
 • a jelen rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülnek.

A közterület-használó köteles gondoskodni arról, hogy a hasznosítási szerződéskötéshez történő ajánlat megtételekor, továbbá a szerződés fennállásának időtartama alatt a tevékenység végzéséhez, valamint a közterületen létesítendő vagy a meglévő építményhez a jogszabályokban előírt hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre álljanak.

A közterület hasznosítására szóló szerződési ajánlat és a szükséges egyéb dokumentumok benyújtása után a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalból megkéri az illetékes hatóságoktól a Rendeletben meghatározott közútkezelői- és polgármesteri hozzájárulást.

A Rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján „Megadottnak kell tekinteni az (1) bekezdés c) pontja szerinti polgármesteri hozzájárulást
 • az 5. § (1) bekezdés d), e), j) és k) pontjaiban,
 • az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
 • az 5. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint
 • az 5. § (6) bekezdésében.”

A fenti rendelkezések alapján a közterület-hasznosítási szerződés megkötésének feltétele a polgármesteri és - amennyiben szükséges - a közútkezelői hozzájárulás és a közterület tisztántartásáról és a zöldterület védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához adott hozzájárulás, továbbá amennyiben szükséges Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása során kiállított a tevékenység tudomásul vételéről szóló jegyzői igazolás, melyeket Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztálya, a polgármester nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Zöldterületi Osztálya, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Főépítésze adja ki. A településképi bejelentés igazolása az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

A hozzájárulások kiadása után kerül sor a közterület-hasznosítási szerződés megkötésére.

A következő közterület használat esetén eltérő a közterület használati eljárás:
 • A Kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységek esetén:
  • állandó kereskedelmi pavilon és pavilonnal egybeépített raktár,
  • mozgóbolt területének biztosítása, kereskedelmi árusítás során pavilonon, sátoron kívüli közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkező asztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezése,
  • vendéglátó üzlet teraszának, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakítása,
  • vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezése,
  • reklámozási célú árubemutatás, kereskedelmi kiállítás, zöldség-gyümölcs üzlet előtti árusítás,
 • Építési-, szerelési tevékenységek, továbbá építmények, berendezések elhelyezése esetén:
  • az épület közterületbe nyúló előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének, lépcsőjének előírások szerinti elhelyezése,
 • Közterület hirdetés, reklámozás célra történő igénybevétele esetén.

A Debreceni Közterület Felügyelet a szerződéskötéshez szükséges engedélyek esetében közterület hasznosítási szerződést köt. A szükséges engedélyek hiányában a közterület hasznosítási szerződés nem köthető meg.


A közterület-használónak
 • amennyiben a szerződés alapján fizetendő díj összege nem éri el az évi 100.000,- Ft-ot, a díj teljes összegét a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie,
 • amennyiben a fizetendő díj összege eléri az évi 100.000,- Ft-ot ez irányú kérelme alapján a szerződéskötéssel egyidejűleg legalább az első negyedévi (töredék negyedév esetén ezen időtartamra eső) díjat kell megfizetnie. Ha a közterület-használó részletfizetés iránti kérelmet nem terjeszt elő, az egy évre eső díj teljes összegét meg kell fizetnie a szerződéskötéssel egyidejűleg. Részletfizetés esetén a további időszakokra vonatkozó díjat legalább negyedéves részletekben előre, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig kell megfizetni.

A Rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján „A közterület-használati díjat a 2. mellékletben meghatározott eltérések kivételével
 • az adott közterület használati eszköz (különösen előtető, napernyő, kiszolgáló pult, árusító asztal stb.) használati állapota szerinti, közterületre vetített alapterületének,
 • a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben számított felületének nagysága szerint kell megfizetni.”

A közterület-használati díjat a legmagasabb díjtételű tevékenység alapján kell megfizetni, ha a hasznosítási szerződés több különböző tevékenység közterületen való végzésére szól.

A Rendelet 8.§ (4) bekezdése alapján „Ha a közterületet a szerződéskötés előtt használatba vették és a szerződés megkötésre kerül, a közterület-használó a díjat a tényleges használattól számítva köteles megfizetni.”
A kedvezményes díjfizetési övezetben közterületen létesített vendéglátó üzlet terasza esetében a közterület-használati díj a számított területnagyság után sávosan, az alábbi bontásban fizetendő:
 • 200 m2 nagyságú, vagy annál kisebb alapterület esetén a 2. melléklet szerinti díj tíz százaléka,
 • a 200 m2 feletti területrész után 500 m2-ig a 2. melléklet szerinti díj öt százaléka,
 • 501 m2 és a felette levő rész után nettó 10 Ft/m2/hó.

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó előírások

A Rendelet 15. § -a alapján a közterület filmalkotás - ideértve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet, valamint azokat az eseteket is, amikor a közterület használatra csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenység, illetve a stáb parkolása miatt kerül sor - forgatása céljából a közterület használat iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál kell előterjeszteni. A kérelmet a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Kormányrendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Kérelemhez csatolni kell:
 • a közérdekű célt szolgáló - különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő - filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,
 • a jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
 • a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot,
 • a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.

A kérelemmel együtt a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MNF) az alábbi kérelmek is előterjeszthetőek:
 • forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,
 • behajtási engedély kiadása iránti kérelem,
 • közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,
 • közösségi közlekedés módosítása iránti kérelem,
 • dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem,
 • a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás biztosítása iránti kérelem,
 • az Mktv. 35. § (3) és (4) bekezdése szerinti kérelmek.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közterület használatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 92. §-a szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a közterület használójával. A hatósági szerződés átruházott hatáskörben a polgármester jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatósági szerződés jóváhagyásánál a polgármester különösen az alábbi feltételek teljesítését veszi figyelembe:
 • a kérelmező tudomásul veszi, hogy
  • köteles a közterület-használat során úgy eljárni, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa a közterületi és zöldterületi létesítményeket és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát;
  • amennyiben a részére átadottnál nagyobb közterületen, vagy az (1) bekezdésben rögzítettől eltérő tevékenységet folytat, vagyis jogellenes közterület-használatot valósít meg, a túlhasználattal, illetőleg a szerződéstől eltérő tevékenységgel érintett területre vonatkozóan a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 3. mellékletében meghatározott, egyébként irányadó filmforgatási célú használati díj ötszörös összegének megfizetésére kötelezhető;
  • amennyiben a filmforgatási célú közterület használat közhasználatú zöldterületet érint, ahhoz a zöldterület fenntartójának behajtási hozzájárulása és zöldterület védelmi díj megfizetése szükséges a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján;
  • a szerződés megszűnése, vagy annak visszavonása esetén köteles a közterület eredeti állapotát saját költségén a megszűnéstől vagy visszavonástól számított 15 napon belül helyreállítani és a közterületet megtisztítani. Amennyiben a fenti határidőn belül ennek nem tesz eleget, a Debreceni Közterület Felügyelet felszólítja erre. A felszólítástól számított 8 nap elteltével a Debreceni Közterület Felügyelet a kérelmező költségére az eredeti állapotot helyreállíttatja és a közterületet megtisztíttatja.
 • a filmforgatáshoz szükséges eszközöket kellő körültekintéssel kell a helyszínre szállítani, ott azokat a gyalogos és kerékpár forgalom akadályozása nélkül, biztonságosan kell felállítani, majd a forgatás befejezése után a közterület-használó saját költségen köteles elszállítani;
 • a forgatás biztonságos lebonyolításáért a polgári jogi, büntető jogi felelősség a kérelmezőt terheli;
 • amennyiben a filmforgatás közutat érint, a kérelmező köteles a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben előírt ideiglenes forgalomszabályozási tervet készíttetni és azt az Önkormányzatnál jóváhagyás céljából benyújtani;
 • a közterületi filmforgatást akadályozó, de a közterület-használónak fel nem róható esetben (pl.: csőtörés), valamint rendkívüli természeti események esetén (pl.: árvíz, tűzvész, viharos időjárás) a filmforgatás, illetőleg az ahhoz használt eszközök, felszerelések, esetleges építmények és a stáb járművei nem akadályozhatják a rendkívüli körülmények megszüntetését, a következmények elhárítását, az ilyen jellegű eseménnyel összefüggésben szükségessé váló élet-és vagyonmentési, kárelhárítási, illetve hibaelhárítási munkálatok elvégzését. Ezekben az esetekben a közterület használója az elhárítási, mentési munkálatokhoz szükséges mértékben és ideig köteles az érintett közterület használatával felhagyni.

A közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint az Mktv. 3. melléklet 5. és 6. sorában megállapított díjak a Rendelet (6)-(7) bekezdésben megállapított kedvezmények és mentességek kivételével.

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1

 Közterület-besorolás

 Forgatási terület
(F)

 Technikai terület
(T)

 Stábparkolási terület
(P)

 Kiürítési terület
(K)

 Közlekedés elől elzárt terület
(E)

 

 

 Ft/m2/nap

 Ft/m2/nap

 Ft/m2/nap

 Ft/m2/nap

 Ft/m2/nap

 5

 A város, a megyei jogú város, a

 521

 208

 208

 208

 20

 

 járásszékhely város, a község

 Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

 

 turisztikailag kiemelt területei

 261*

 104*

 104*

 104*

 10*

 6

 A város, a megyei jogú város, a

 208

 156

 104

 104

 10

 

 járásszékhely város, a község nem

 Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

 

 turisztikailag kiemelt területei

 104*

 78*

 52*

 52*

 5*


A melléklet alkalmazásában:
 • a) közlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közút kezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.
 • b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.
 • c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a forgatási, technikai, illetve a stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.
 • d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.
 • e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.

A Rendelet 15.§ (6) bekezdése alapján „Oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotásokkal kapcsolatos filmforgatási célú közterület használat esetén az Mktv. 3. melléklet 5. és 6. sorában meghatározott díjakhoz képest 10%-kal csökkentett mértékű díjakat kell megfizetni.”

A Rendelet 15.§ (7) bekezdése alapján „A közterületek filmforgatási célú használata díjának megfizetése alól mentesség kizárólag abban az esetben adható, amennyiben közérdekű célokat szolgáló filmalkotással kapcsolatos filmforgatási célú közterület használat valósul meg. E tekintetben közérdekű célnak minősül az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által vagy érdekében végzett filmforgatás, továbbá a város történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek, az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, debreceni székhellyel működő önkormányzati költségvetési szervek tevékenységének bemutatása érdekében végzett filmforgatás.”

A közterület-használónak fel nem róható okból bekövetkezett rendkívüli körülmények, akadályok miatt a közterület használója a közterület filmforgatási célból történő használatának szüneteltetésére kényszerül, az akadály megszűnését követő 10 napon belül a szünetelés időtartamával megegyező időre külön kérelem benyújtása nélkül a közterületet filmforgatási célból ismételten igénybe veheti.