Elszállított gépjárművekA gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közterület-felügyelői intézkedések: Szankciók

Helyszíni bírság

A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét - a cselekmény súlyától függően - jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.

A felügyelő - jogszabályokban meghatározott esetekben és keretek között - szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírság kiszabására jogosult. A helyszíni bírságolás során külön jogszabály szerint kell eljárni.
A helyszíni bírságolás szabályait a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.), valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásáról szóló rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendelet módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet szabályozza.

Helyszíni bírság kiszabására jogosult:
 • a rendőrség,
 • a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,
 • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
 • a közlekedési hatóság ellenőre,
 • a közterület-felügyelő,
 • a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
 • az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője,
 • a halászati őr,
 • a mezőőr.

Ha a jogszabály helyszíni bírság kiszabását lehetővé teszi és a közterület-felügyelő a helyszíni bírság kiszabása mellett dönt, ezt közli az elkövetővel, egyben tájékoztatja a jogkövetkezményekről, valamint a szabálysértéshez rendelt közúti közlekedési előéleti pontról. Ha az elkövető a helyszíni bírságolás tényét, a helyszíni bírság összegét tudomásul veszi, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szab ki. A helyszíni bírság tudomásulvétele esetén a közterület-felügyelő tájékoztatja az elkövetőt a helyszíni bírság végrehajtására vonatkozó törvényi rendelkezésekről [Szabs. tv. 141. §, 142.  §].

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül ismételt elkövetés esetén hetvenezer forintig terjedhet.

Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását - a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után - tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi,
 • a kiszabott helyszíni bírság megfizetését - ha annak feltételei adottak - a helyszínen bankkártyával is teljesítheti,
 • ha a helyszíni bírság megfizetésére a helyszínen bankkártyával nem kerül sor, az elkövető részére csekkszelvényt kell átadni, (a helyszíni bírság befizetése banki átutalással is teljesíthető) és fel kell hívni a figyelmét, hogy a bírságot harminc napon belül fizesse be.

A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni, amennyiben erre nem kerül sor, abban az esetben, a helyszíni bírságot a járásbíróság elzárásra változtatja át.
Az elkövető választása esetén a helyszíni bírságot közérdekű munkával megválthatja, melynek érdekében az állami foglalkoztatási szervnél (munkaügyi központnál) a befizetésre nyitva álló 30 napot követő 3 munkanapon belül jelentkezhet.


Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását aláírásával igazoltan nem veszi tudomásul, a közterület-felügyelő a helyszíni bírságolás alkalmazásától eláll és közli az eljárás alá vont személlyel, hogy feljelentést tesz.

A közterület-felügyelő nyomtatványt a helyszínen 3 példányban tölti ki. A nyomtatvány kitöltése előtt a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványból meg kell állapítani az eljárás alá vont személy személyi adatait.

A közterület-felügyelő a nyomtatvány másodlati példányát a csekkszelvény együtt az eljárás alá vont személynek átadja. Az átadott csekkszelvény tartalmazza a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát, a helyszíni bírság kiszabására jogosult megnevezését, számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódját és a kiszabott helyszíni bírság összegét.

A helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni. A közterület-felügyelő által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról az elkövető lakóhelye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság (fővárosi, megyei kormányhivatal járási [fővárosi kerületi] hivatala) gondoskodik. A helyszíni bírságot kiszabó szerv a nála keletkezett iratok megküldésével értesíti a lakóhely szerint általános szabálysértési hatóságot.
A szabálysértési hatóság a meg nem fizetett helyszíni bírság szabálysértési elzárásra átváltoztatásának szükségessége esetén az ügy iratait haladéktalanul megküldi az illetékes járásbíróságnak.
Ha az elkövető a tartozást időközben megfizette, erről az illetékes általános szabálysértési hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.
Ha az elkövető vagy a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött csekkszelvényen, vagy banki átutalással a helyszíni bírságot harminc napon belül nem fizetik meg.


Feljelentés megtétele

A felügyelő szabálysértés észlelése esetén az eljárás alá vont ismert személy adatainak feltüntetésével feljelentést tehet, ha a szabálysértés miatt helyszíni bírság nem szabható ki, továbbá, ha a cél a helyszíni bírságolással nem érhető el, valamint, ha az eljárás alá vont a szabálysértés elkövetését nem ismeri el, illetve a kiszabott helyszíni bírság megfizetéséhez a felajánlott csekkszelvény átvételét megtagadja. E körülményekre a feljelentésben utalni kell.