Elszállított gépjárművek

IPN-275

2024.07.19 10:23
Debrecen, Vasöntő utca 2. szám melletti közterületről

RVP-751

2024.07.19.11:07
Debrecen, Vasöntő u. 2. szám melletti közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közterületvédelmi intézkedések

Igazoltatás

 
A közterület-felügyelő törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírság kiszabására jogosult annak elkövetésével gyanúsítható személyt, a személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelel. A rendészeti feladatokat ellátó szerv tagja az általa ismert vagy más jelenlévő, ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
Az igazoltatás – az igazoltatás okának egyidejű közlésével – csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.

 A tetten ért személy visszatartása

 
A közterület-felügyelő a szolgálata ellátása során jogosult
·         törvényben meghatározott feladatával összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személyt, ha nem igazolja személyazonosságát,
·         a jogellenesen szerzett dolog kiadását megtagadó személyt,
·         a tetten ért személy az előállításnak ellenszegül vagy az előállítás egyéb okból nem hajtható végre
a rendőrség megérkezéséig – de legfeljebb két óra időtartamra – visszatartani.
 
A tetten ért személy visszatartása intézkedés végrehajtása érdekében a közterület-felügyelő kényszerítő eszközt alkalmazhatja.
 

 

Előállítás

 
A közterület-felügyelő bűncselekmény vagy, azon szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírságot szabhat ki jogosult a tetten ért személyt az eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul előállítani a helyi rendőri szervhez, vagy a rendőrséggel egyeztetett helyszínen a rendőrség részére átadni.
 
A közterület-felügyelőnek ellenszegülés esetén az előállításhoz a Rendőrségről szóló törvény szerint a rendőrség segítségét kell kérnie.
 
A közterület-felügyelő az előállítás során az ellenszegülés megtörése, a szökés megakadályozása érdekében a testi kényszert, vegyi eszközt, valamint bilincset alkalmazhat.
 
A közterület-felügyelő az előállítással a személyi szabadságot csak a szükséges ideig, de a rendőrséghez történő előállítás során legfeljebb 4 órán át, a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti a helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történő bíróság elé állítás során legfeljebb 8 órán át korlátozhatja.
 

Dolog ideiglenes elvétele

 
A közterült-felügyelő feladatának teljesítése során azt a dolgot, amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, vagy a büntetőeljárásáról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható, valamint támadásra, vagy az önveszély okozására alkalmas tárgyat a rendőrségnek, a jogosultnak, vagy az eljáró hatóságnak történő átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti, valamint a dolog birtoklásával gyanúsítható személyt felszólíthatja a jogellenesen szerzett dolog átadására.
 
A dolog ideiglenes elvétele intézkedés végrehajtása érdekében a rendészeti feladatokat ellátó személy testi kényszert, vegyi eszközt alkalmazhat.
 
 

Szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítása

 
A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
 
A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A felügyelet az elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. Az önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként létrehozott felügyelet az elszállított jármű forgalmi rendszámát a költségvetési szerv saját honlapján is közzéteszi.
 
A felügyelet a jármű elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez - szerződés alapján - közreműködőt vehet igénybe.
Az elszállítás költsége a jármű üzemben tartóját terheli. A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.
 
Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.
 

Szabálytalanul elhelyezett jármű kerékbilinccsel történő rögzítése

 
Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
 
A felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, - szerződés alapján - közreműködőt vehet igénybe.
A kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármű üzemben tartóját terheli. A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.
 
 

Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű eltávolítása

 
A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza, hogy a járművet a tulajdonos/üzembentartó 10 napon belül a közterületről szállítsa el.
 
Az értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.