Elszállított gépjárművek

NEF-855

2018.10.16 15:28
Debrecenben, az Egyetem sgt. - Egyetem sgt, szervizút kereszteződéséből, közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Közterület igénybevételi eljárás:

A közterületet a Rendeletben meghatározott esetekben csak igénybevételi díj megfizetése ellenében, a hasznosító szervvel megkötött szerződés és a Rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.

Közterület igénybevételhez közterület igénybevételi szerződési ajánlatot szükséges a Debreceni Közterület Felügyeletre benyújtani a tervezett igénybevétel előtt, legalább 30 nappal.
A szerződési ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a területet igénybevevő nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, irányítószámát, adószámát, elérhetőségét (telefonszám);
b) a közterület igénybevétele célját, módját, tervezett időtartamát;
c) a közterület igénybevétele helyének, mértékének pontos meghatározását;
d) hirdető berendezés, közterületi hirdetmény méretarányos rajzát, színezéssel, feliratozással;
e) az árusító pavilon, vendéglátó előkert, pult, asztal, állvány, sátor látványtervét és a közterületen gyakorolni kívánt tevékenység rövid leírását;
f) út, járda, zöldterületi sétány, zöldterület, közpark igénybevétele esetén a terület helyreállításra vonatkozó megrendelés egy eredeti példányát, vagy az igénybevevő nyilatkozatát arról, hogy a helyreállítást konkrét időpontra önerőből, kellő szakértelemmel el fogja végezni;
g) rendezvény, árusítás, vásár, mutatványos tevékenység, stb. esetében a terület folyamatos takarítására vonatkozó megrendelés egy eredeti példányát, vagy az igénybevevő nyilatkozatát arról, hogy a közterület tisztántartásáról miként gondoskodik.

A szerződési ajánlathoz mellékelni kell:

a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot M=1:1000, helyrajzi számot, vázlatot, szükség esetén műszaki leírást);
b) cég esetén aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatot
c) szükség esetén, ha az igénybevétel közlekedési célú területet érint, úgy mellékelni kell a forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét;
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát. Mutatványos tevékenység esetén csatolni kell a technológiai vizsgálatára jogszabályokban előírt legutolsó szakvéleményt is.

Debrecen város természetvédelmi területén történő közterület igénybevételhez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokon eljáró természetvédelmi hatóság által kiadott természetvédelmi engedély szükséges.

A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket.
A természetvédelmi engedély kiadására irányuló kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoportjánál (4026 Debrecen Kálvin tér 11) kell előterjeszteni.
A közterület hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg, ha
 • a közterület az alapvető rendeltetésekre átmenetileg sem szükséges és az alapvető rendeltetések céljára való használatot nem zavarja a tervezett igénybevétel,
 • az igénybe vevő az előírt követelményeket teljesíti,
 • az igénybe vevő az igénybevételi díjfizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá a hasznosító szervvel szemben korábbi közterület igénybevételből vagy használatból eredő díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn,
 • természetvédelmi terület esetén az igénybe vevő jogerős természetvédelmi engedéllyel rendelkezik,
 • a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri- és a közútkezelői hozzájárulás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása rendelkezésre áll, és
 • a Rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülnek.

Az igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a hasznosítási szerződéskötéshez történő ajánlat megtételekor, továbbá a szerződés fennállásának időtartama alatt a tevékenység végzéséhez, valamint a közterületen létesítendő vagy a meglévő építményhez a jogszabályokban előírt hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre álljanak.

A közterület igénybevételi szerződési ajánlat és a szükséges egyéb dokumentumok benyújtása után a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalból megkéri az illetékes hatóságoktól a Rendeletben meghatározott közútkezelői- és polgármesteri hozzájárulást.
A Rendelet 12.§ (1a) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni az (1) bekezdés e) pontja szerinti polgármesteri hozzájárulást a 8. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint 8. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott közterület igénybevételi módok és célok esetében, ha a közterület igénybevétel időtartama nem haladja meg az 1 hónapot.

A közterület hasznosítási szerződés megkötésének feltétele az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, a közútkezelői és a polgármesteri hozzájárulás, melyeket Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya, illetőleg Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztálya ad ki.  Amennyiben a tevékenység gyakorlásához a Tkv. rendelet 3. §-a szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges, a tevékenység tudomásul vételéről szóló polgármesteri igazolás kerül kiadásra.

A hozzájárulások kiadása után kerül sor a közterület igénybevételi szerződés megkötésére, amely feltétele a közterület igénybevétel megkezdésének.

Közterület hasznosítási szerződés, közútkezelői hozzájárulás, illetve polgármesteri hozzájárulás nélkül nem vehető igénybe a közterület.

A következő közterület igénybevételek esetén eltérő a közterület igénybevételi eljárás:

A Kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységek esetén:

 • állandó kereskedelmi pavilon és pavilonnal egybeépített raktár,
 • mozgóbolt területének biztosítása, kereskedelmi árusítás során pavilonon, sátoron kívüli közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkező asztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezése,
 • vendéglátó üzlet teraszának, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakítása,
 • vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezése,
 • reklámozási célú árubemutatás, kereskedelmi kiállítás, zöldség-gyümölcs üzlet előtti árusítás,


Építési-, szerelési tevékenységek, továbbá építmények, berendezések elhelyezése esetén:

 •  az épület közterületbe nyúló előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének, lépcsőjének előírások szerinti elhelyezése,


Közterület hirdetési célra történő igénybevétele esetén:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 64/2012 (XII.13.) önkormányzati rendelete hatálya alá nem tartozó, településképi bejelentési eljárás keretében nem engedélyezhető hirdetmények, hirdető-berendezések, egyéb reklámcélú berendezés esetében a közterület hasznosítási eljárási rend a következőképpen módosul:

A szerződési ajánlatot továbbra is a Debreceni Közterület Felügyelethez kell a Közterület igénybevevőknek benyújtani. Ezt követően a Debreceni Közterület Felügyelet a tervdokumentációkat (4pld) és a szerződési ajánlat másolatát Debrecen Megyei Jogú Város Főépítész részére küldi meg. Amennyiben a Főépítész nem járul hozzá a tervezett közterület igénybevételhez, úgy állásfoglalását megküldi az ingatlannal rendelkezni jogosult Vagyonkezelési Osztály részére.

Az ingatlannal rendelkezni jogosult, a Főépítész állásfoglalása alapján nem járul hozzá a közterület tervezett igénybevételéhez, melyről a Debreceni Közterület Felügyeletet is értesíti. Ebben az esetben a Debreceni Közterület Felügyelet közterület hasznosítási szerződést nem köthet.

Amennyiben a Főépítész a tervezett közterület igénybevételhez hozzájárul, úgy a záradékolt tervdokumentációkat és a szerződési ajánlat másolatát megküldi a közút kezelője részére. Amennyiben a közút kezelője nem járul hozzá a tervezetett közterület igénybevételhez, úgy erről értesíti a Debreceni Közterület Felügyelet. Ebben az esetben Debreceni Közterület Felügyelet közterület hasznosítási szerződést nem köthet.

Amennyiben a közút kezelője a tervezett közterület igénybevételhez hozzájárul, úgy a záradékolt tervdokumentációkat a szerződési ajánlat másolati példányával megküldi az ingatlannal rendelkezni jogosult Vagyonkezelési Osztály részére.

A Vagyonkezelési Osztály a tervezett közterület igénybevétel elutasítása és hozzájárulása esetén is értesíti a Debreceni Közterület Felügyeletet.

A Debreceni Közterület Felügyelet a szerződéskötéshez szükséges engedélyek esetében közterület hasznosítási szerződést köt. A szükséges engedélyek hiányában a közterület hasznosítási szerződés nem köthető meg.


A díjfizetés a teljes szerződési időtartamra előre esedékes, s a szerződés érvényességének feltétele a díj befizetése.

A közterület igénybevételének módjait és céljait a Rendelet 8.-9. §-ai tartalmazzák.   


Településképi véleményezési eljárás:

Építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Tkv. rendelet) meghatározott esetekben a kérelmezőnek településképi véleményezési eljárást kell lefolytatnia. Az érintett tevékenységek körét, illetve hogy mely esetekben szükséges a főépítész vagy a tervtanács állásfoglalása a 64/2012. rendelet 2.§-a, továbbá 1. és 2.számú melléklete határozza meg.

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezőnek papír alapon-formanyomtatvány kitöltésével- kérelmet kell benyújtania, melyhez a formanyomtatványon jelölt mellékleteket az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) kell feltölteni.

A településképi véleményezési eljárás díj és illetékmentes.

 

 Településképi bejelentési eljárás:

A Tkv. rendelet 3. számú mellékletében foglalt esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni helyi területi védelem alá tartozó városrészek esetén minden esetben, hirdetmény, hirdető-berendezés elhelyezésekor, akkor, ha az a közterületről vagy közforgalom céljára átadott magánterületről vagy közforgalom által használt területről látható. Az eljárás a Főépítész szakmai álláspontján alapul.
 
A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához a kérelmezőnek- a Debreceni Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztályon beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével- kérelmet kell benyújtania, melyhez az azon jelölt mellékleteket csatolni szükséges, továbbá 3.000 Ft. értékű illetékbélyeget kérelemre történő felragasztása szükséges.
 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztályának elérhetőségei: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Telefonszám: 52/511-513.
 
Településkép-bejelentési eljárás fajtái:
·         építési tevékenység végzése,
·         hirdetmény, hirdető-berendezés elhelyezése,
·   
      rendeltetés-változtatás.
 
A településképi bejelentési eljáráshoz szükséges kérelem a www.debrecen.hu oldalon keresztül a polgárok menüpont → szabályozási terv → jogszabály, nyomtatvány menüpont alatt letölthető.
 
 A településképi eljárás lefolytatásához szükséges kérelem itt letölthető.
.

 
A Tkv. rendelet elérhető a Debreceni Közterület Felügyelet honlapján a www.kozteruletfelugyelet.hu oldalon a Közterület Hasznosítás menüpontból →közterület igénybevételt szabályozó jogszabályok menüpont alatt.
2013. évtől kezdődően a közterület hasznosítási szerződés megkötésének feltétele az előzetesen lefolytatott településképi bejelentési eljárás, melyet fent leírtak alapján kell kérelmeznie a közterület igénybevevőnek.

Filmforgatási célú közterület használatára vonatkozó eljárás:
  
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése alapján a közterület filmalkotás - ideértve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet, valamint azokat az eseteket is, amikor a közterület használatra csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenység, illetve a stáb parkolása miatt kerül sor - forgatása céljából a közterület használat iránti kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A kérelmet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Kormányrendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Kérelemhez csatolni kell:
 • közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,
 • a külön jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
 •  helyszínrajzot.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál előterjeszthetőek:

 • forgalomtechnikai terv kiadására vonatkozó eljárás,
 • behajtási engedély kiadására irányuló eljárás,
 • közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás,
 • dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás és,
 • a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a közterületi filmalkotás célú közterület használatról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 76. §-a szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a közterület használójával. A hatósági szerződés átruházott hatáskörben a polgármester jóváhagyásával, polgármesteri hozzájárulással válik érvényessé.
A hatósági szerződés jóváhagyásának megadásánál a polgármesteri hozzájárulásban előírt egyedi feltételei meghatározásánál a polgármester különösen az alábbi feltételek teljesítését veszi figyelembe:

· A közterület használó köteles a közterület használat során úgy eljárni, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa a közterületi és zöldterületi létesítményeket és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát.
· A közterület használó köteles a szerződés megszűnése, vagy annak visszavonása esetén a közterület eredeti állapotát saját költségén a megszűnéstől vagy visszavonástól számított 15 napon belül helyreállítani és a közterületet megtisztítani. Amennyiben a fenti határidőn belül ennek a kérelmező nem tesz eleget a Debreceni Közterület Felügyelet felszólítja erre. A felszólítástól számított 8 nap elteltével a Debreceni Közterület Felügyelet jogosult a kérelmező költségére az eredeti állapotot helyreállíttatni és a közterületet megtisztíttatni.
· A közterület használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a részére átadottnál nagyobb közterületen, vagy a közterületi filmforgatástól eltérő tevékenységet folytat, vagyis jogellenes közterület-használatot valósít meg, a túlhasználattal, illetőleg a szerződéstől eltérő tevékenységgel érintett területre vonatkozóan a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 3. mellékletében meghatározott, egyébként irányadó filmforgatási célú használati díj ötszörös összegének megfizetésére kötelezhető.
· A közterület használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a filmalkotási célú közterület használat közhasználatú zöldterületet érint, ahhoz a zöldterület fenntartójának behajtási hozzájárulása és zöldterület védelmi díj megfizetése szükséges a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján.
· A filmforgatáshoz szükséges eszközöket kellő körültekintéssel kell a helyszínre szállítani, ott azokat biztonságosan felállítani, - a gyalogos és kerékpár forgalom akadályozása nélkül – majd a forgatás befejezése után elszállítani saját költségen.
· A forgatás biztonságos lebonyolításáért a polgári jogi, büntetőjogi felelősség az igénybevevőt terheli.
· A kérelmező köteles úttest igénybevétele esetén, a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben előírt ideiglenes forgalomszabályozási tervet készíttetni és azt az Önkormányzattal jóváhagyatni.
· A közterületi filmforgatást akadályozó, de a közterület használónak fel nem róható esetben (pl.: csőtörés), valamint rendkívüli természeti események esetén (pl.: árvíz, tűzvész, viharos időjárás) a filmforgatás, illetőleg az ahhoz használt eszközök, felszerelések, esetleges építmények és a stáb járművei nem akadályozhatják a rendkívüli körülmények megszüntetését, a következmények elhárítását, az ilyen jellegű eseménnyel összefüggésben szükségessé váló élet-és vagyonmentési, kárelhárítási, illetve hibaelhárítási munkálatok elvégzését. Ezekben az esetekben a közterület használója az elhárítási, mentési munkálatokhoz szükséges mértékben és ideig köteles az érintett közterület használatával felhagyni. Amennyiben a közterület használónak fel nem róható okból bekövetkezett rendkívüli körülmények, akadályok miatt a közterület használója a közterület filmforgatási célból történő használatának szüneteltetésére kényszerül, az akadály megszűnését követő 10 napon belül a szünetelés időtartamával megegyező időre külön kérelem benyújtása nélkül a közterületet filmforgatási célból ismételten igénybe veheti.

A közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint a Mktv. 3. mellékletének 6. és 7. sorában megállapított díjak a Rendelet 16. § (6) bekezdésben megállapított kedvezmények kivételével.
A Rendelet 16. § (6) bekezdése alapján  oktatási, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő témájú vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotásokkal kapcsolatos filmforgatási célú közterület használat esetén az Mktv. 3. melléklet 6. és 7. sorában meghatározott díjakhoz képest 10%-kal csökkentett mértékű díjakat kell megfizetni.
A közterület filmforgatási célú használatának tekintetében turisztikailag kiemelt körzet a Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott I. és II. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek.
Az I. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Petőfi tér, a Piac utca, a Révész tér, a Kossuth tér, a Kálvin tér, ide értve a Kálvin téri üzletközpont udvarát is, továbbá a Csapó utcának a Piac utcától a Burgundia és a Rákóczi utcákig terjedő szakasza, a Simonffy utcának a Piac utcától a Hal közig terjedő szakasza (ide értve a Hal közt is), a Bajcsy-Zsilinszky utcának a Piac utcától a Bajcsy- Zsilinszky u. 4. sz.-ig terjedő szakasza, valamint a Nagyerdei körút által határolt terület, s a határoló körút mindkét oldala.

A II. díjfizetési övezetbe tartozó közterületek: a Szent Anna utcának a Piac utcától a Klaipeda és a Sumen utcákig terjedő szakasza, a Kossuth utcának a Piac utcától a Burgundia és a Klaipeda utcákig terjedő szakasza, a Miklós utca, az Arany János utca, a Széchenyi utcának a Piac utcától a Nyugati utcáig és a Külsővásár térig terjedő szakasza, a Simonffy utcának a Hal köztől a Szepességi utcáig terjedő szakasza, a Bajcsy-Zs. utcának a Bajcsy- Zs. u. 4. sz.-tól a Nyugati utcáig terjedő szakasza, a Hatvan utca, a Füvészkert utca, a Múzeum utca, a Péterfia utca, a Bem tér, a Simonyi utca, az Egyetem tér.

A díjat Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kincstárnál vezetett számlájára, átutalás, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint
  A B C D E
1 Közterület megnevezése Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb forgatás  
2   Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap  
3 a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben felsorolt budapesti világörökségi területek és Budapest turisztikailag kiemelt központi területei 2000 1000 500         Ha valamely közterület a
táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület
filmforgatási célú használatának díját a magasabb
díjtétel szerinti
kategória alapján kell meghatározni
4 Budapest nagykörúton belüli területei, valamint Budapest Gellérthegy, Krisztinaváros, Rézmál, Rózsadomb, Tabán, Vérhalom, Víziváros városrészei 800 400 200
5 Budapest közigazgatási területe a nagykörúton kívül 300 150 100
6 a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 500 200 200
7 a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 200 150 100