Elszállított gépjárművek

NEF-855

2018.10.16 15:28
Debrecenben, az Egyetem sgt. - Egyetem sgt, szervizút kereszteződéséből, közterületről

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Közterület igénybevételi díjfizetés

A közterület használat díjmentessége:
 
A Rendelet 4.§ -a tartalmazza a közterület igénybevétel díjmentességének egyes előírásait. A Rendelet 4. § (1)-(7) bekezdése alapján:
 
„(1) A közterület a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett díjmentesen használható a jogszabályokban meghatározott, továbbá a 3. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt alapvető rendeltetésekre, valamint a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott célokra.
 
(2) Díjmentes cégenként, szervezetenként legfeljebb
 a) egy önállóan létesítendő cégjelző illetve címjelző berendezés (a továbbiakban együtt: cégjelző berendezés), vagy egy feliratrendszeren belül összefogottan több cégjelző berendezés bejáratonkénti - jogszabályi kötelezettség alapján történő - elhelyezése, vagy
 b) egy darab cégjelző berendezés és egy darab legfeljebb 1 m2 nagyságú, saját tevékenységet reklámozó hirdető berendezés, továbbá
 c) egy darab cégér
 elhelyezése, feltéve, hogy az elhelyezés megfelel a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Az a) és b) pontokban körülírt hirdető berendezések díjmentes elhelyezésének további feltétele, hogy az elhelyezés az érintett cég, szervezet székhelyének, telephelyének közterületi homlokzata síkjában, a közterületbe legfeljebb 10 cm-re nyúló tábla formájában történjen.
 
(3) A (2) bekezdés cégjelző berendezésekre vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni kell az üzletek nevét, jellegét tartalmazó üzletfeliratra is.
 
(4) Díjmentes a közterületi vendéglátó teraszokra kihelyezett pultokon, bútorzaton és virágládákon reklámcélú hirdetmények elhelyezése, feltéve, hogy az
 a.) megfelel megfelel a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak, és
b.) a közterület használata igénybevételi szerződésen alapszik.
 
(5) Díjmentes a közterület igénybevétele állami, a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított, és önkormányzati beruházások esetén a beruházással, valamint a műemlékké nyilvánított épületek felújításával, renoválásávalösszefüggő építési lakó-, műhely- vagy raktár-kocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállítóeszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához.
(6) Díjmentes a fogyatékos személyek számára a szolgáltatásokhoz, épületekhez, információkhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést biztosító speciális eszközök, illetve műszaki megoldások, építmények közterületen való elhelyezése, mindaddig amíg ezt a jellegét megtartja.
(7) Díjmentes az állandó kereskedelmi pavilonok előtetője alatt történő reklámozási célú árubemutatás, feltéve, hogy
a) az állandó kereskedelmi pavilonok közterületi használata igénybevételi szerződésen alapszik,
b) a reklámozási célú árubemutatás gyakorlásához szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

(8) A közterület az (1)-(7) bekezdésekben szabályozottakon túl díjmentesen, szerződéskötés nélkül használható mindazon célokra, amelyet jelen rendelet nem tilt, és nem sorol a díjfizetés ellenében történő közterület igénybevételi célok közé."

Közterület igénybevételi díjfizetés:
 
A Rendelet 7.§-a alapján a közterület igénybevétel egyik feltétele a Rendelet 1. melléklet szerinti igénybevételi díj megfizetése.
 
A közterület igénybevételi díjat a Rendelet 1. mellékletben meghatározott eltérések kivételével
a.) az adott közterület igénybevételi eszköz (különösen előtető, napernyő, kiszolgáló pult, árusító asztal, stb.) használati állapota szerinti vetített alapterületének,
b.) a közterület hirdetés esetén az adott hirdető eszköz hirdető felületének
nagysága szerint kell megfizetni.
 
Ha az igénybevételi szerződés több különböző tevékenységnek a közterületen való végzésére szól, az igénybevételi díjat a legmagasabb díjtételű tevékenység alapján kell megfizetni. Amennyiben a közterület igénybevétele során önállóan vagy épületre, pavilonra rögzítve reklámhirdetést tartalmazó napernyőt, előtetőt is elhelyeznek, a reklámfelület alapján külön kell megfizetni az igénybevételi díjat.
Ha a közterületet a szerződéskötés előtt igénybe vették és a szerződés megkötésre kerül, az igénybe vevő a díjat a tényleges igénybevételtől számítva köteles megfizetni.
 
A kedvezményes díjfizetési övezetben közterületen létesített vendéglátó előkert esetében az igénybevételi díj a Rendelet 13.§ (2) bekezdés szerint számított területnagyság után, sávosan, az alábbi bontásban fizetendő:
a) 200 m2 nagyságú alapterületig az 1. melléklet szerinti díj tíz százaléka,
b) a 200 m2 feletti területrész után 500 m2-ig az 1. melléklet szerinti díj öt százaléka,
c) 501 m2 és az efölötti rész után nettó 10 Ft/m2/hó.
 
Közterület igénybevételi díj részletfizetésére vonatkozó szabályok:
 
A közterületet igénybe vevő félnek
 
a) amennyiben a szerződés alapján fizetendő díj összege nem éri el az évi 100.000,-Ft-ot, a díj teljes összegét a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni,
b) ez irányú kérelme alapján a szerződéskötéssel egyidejűleg legalább az első negyedévi (töredék negyedév esetén ezen időtartamra eső) díjat kell megfizetni, amennyiben a fizetendő díj összege eléri az évi 100.000,-Ft-ot. Ha az igénybe vevő részletfizetés iránti kérelmet nem terjeszt elő, az egy évre eső díj teljes összegét meg kell fizetni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Részletfizetés esetén a további időszakokra vonatkozó díjat legalább negyedéves részletekben előre, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig kell megfizetni.
 
A fenti rendelkezéseknek alapján a közterület igénybevételi díj részletekben történő megfizetése abban az esetben engedélyezhető, ha a közterület hasznosítási szerződés alapján fizetendő díj a 100.000 Ft-ot meghaladja és a közterület igénybevevő kérelemmel fordul a Debreceni Közterület Felügyelethez. A kérelem a részletfizetés engedélyezéséhez letölthető a Debreceni Közterület Felügyelet honlapjáról a szerződési ajánlatok és nyomtatvány menüpontból.
 
Közterület jogellenes használata esetére fizetendő díj:
 
A jogellenes használó a közterület jogellenes használatának időszakára (különösen a tényleges használat, az eredeti állapot utólagos helyreállítása, az utólagos tisztítás) használati díjat köteles fizetni, melynek mértéke az igénybevételi díj ötszöröse. Azokban a díjfizetési övezetekben, ahol az adott tevékenységre nem köthető szerződés, a jogellenes használó az azonos tevékenységre vonatkozó többi igénybevételi díj számtani átlagának ötszörös mértékét köteles megfizetni.